«Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων»

Η διασφάλιση της ποιότητας της Κατάρτισης και της Πιστοποίησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, με κομβικό σημείο την ανάπτυξη και πιστοποίηση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης των εισροών και των εκροών των μαθησιακών διαδικασιών, με την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ήδη, τα υφιστάμενα επαγγελματικά περιγράμματα παραπέμπουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων), με την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος πιστωτικών μονάδων, με την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υπό-συστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη βελτίωση των προσόντων και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, με τη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων.

Με το έργο αυτό, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παρεμβαίνει στο ανθρώπινο δυναμικό σημαντικών αναπτυξιακά κλάδων του ιδιωτικού τομέα με σκοπό:

  • την επιτυχή προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των κλάδων στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες,
  • τη ρύθμιση της κλαδικής αγοράς εργασίας,
  • την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης,
  • τη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων, ικανό να ανταποκριθεί στις νέες παραγωγικές απαιτήσεις, εξελίξεις και προκλήσεις.

Επιλογή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος